Стартирайте своя магазин днес
и тествайте 14 дни безплатно!
+359 887 263599      office@outlettab.com

Общи условия за ползване

Настоящите Общи условия регулират ползването на услугите, предоставени на този сайт.

Глава I. Общи разпоредби.

 1. Outlet Tab e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България.
 2. След регистрация потребителите на Outlet Tab могат да ползват определени услуги при спазване на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. За ползването на определени услуги могат да бъдат поставяни и допълнителни условия, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.
 3. За ползване на услугите на Outlet Tab, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни, се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.
 4. Услугите, предоставяни от Outlet Tab, са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване и може да се променя режима на предоставяне им, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.
 5. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на Outlet Tab, не носят отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите на Outlet Tab

Глава II. Регистрация на потребител.

 1. За да използва услугите, предоставяни от Outlet Tab, потребителят следва да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия.
 2. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
 3. Чрез регистрацията си потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава (напр. официално съдебно искане по висящ правен спор).
 4. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни, може да бъде заличена. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на Outlet Tab, не носят отговорност за предоставените чрез регистрация на потребители данни.
 5. При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите на Outlet Tab. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на Outlet Tab, не носят отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

Глава III. Съгласие.

 1. Регистрацията на потребител в Outlet Tab има силата на съгласие с настоящите Общи условия, като след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата на потребителя.

Глава IV. Условия за ползване на платени услуги.

 1. Доставчикът предоставя услугите срещу възнаграждение, дължимо от Клиента съгласно текущите нужди на Клиента. Информация за предлаганите абонаментни планове е налична на адрес: http://www.outlettab.com/saas/shop/prices
 2. Всички цени са в български лева и включват ДДС.
 3. Клиентът заплаща цената на услугата в началото на всеки абонаментен период. За начална дата на абонамента се счита датата на активация на услугата.
 4. Заплащането на абонаментната такса дава възможност на Клиента да ползва услугата през периода, за който е заплатил. Клиента има право да ползва услугата само за периода, за който е заплатил авансово абонаментна такса.
 5. Клиентът може да се откаже да ползва услугите, предоставени от Доставчика по всяко време, като преустанови плащането на абонаментната такса.
 6. При неплащане на абонаментната такса, достъпа до услугата бива временно ограничен три дена след изтичане на срока за плащане. Клиента може да поднови ползването на услугата, като заплати дължимата абонаментна такса в рамките на текущия абонаментен период.
 7. Неплащане на абонаментната такса в рамките на абонаментния период води до блокиране на услугата. Всички дължими суми се анулират. За да продължи да ползва услугата, Клиента трябва да заплати наказателна такса и абонаментна такса за предстоящия абонаментен период. Датата на деблокиране на услугата се счита за начална дата на абонаментния период.
 8. Отказа от ползване на улугите не задължава Доставчика да възстанови вече платени суми. Прекратяването се счита за влязло в сила след изтичане на предплатения абонаментен период.

Глава V. Документ за извършено плащане на услугите.

 1. Юридически лица: С цел издаването на фактура, Клиента трябва да попълни следните данни, преди активация на услугата: наименование, адрес на управление, ЕИК, ДДС №, материално отговорно лице.
 2. Физически лица: При активация на услугата, Клиента може да избере, дали иска да получава фактура за предоставянето на услугата. В случай, че Клиента желае да му бъде издавана фактура, той трябва да предостави следните данни: три имена, ЕГН, постоянен адрес.
 3. В случай, че Клиентът е посочил, че желае да получава фактура, след посъпило плащане за абонаментната такса, Доставчикът ще изпрати електронна фактура на посочената от Клиента електронна поща.
 4. Доставчикът не носи отговорност за неполучени фактури, в случай, че Клиента е задал невалидна електронна поща, или поради причини, независещи от Доставчика.

Глава VI. Приложимост. Промяна.

 1. Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги, предоставяни чрез Outlet Tab, доколкото за тях не се предвидени специални правила.
 2. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, като измененията влизат в сила от публикуването им на сайта, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения сайт.

Глава VII. Допълнителни условия

 1. Достъпът на определени потребители до Outlet Tab може да бъде прекратен, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на Outlet Tab или на трети лица и/или нарушават законодателството на Република България.
 2. На страниците на Outlet Tab може да има препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел.
 3. Предоставянето на определени услуги може да бъде прекратено, за което потребителите ще бъдат уведомени чрез съобщение от Outlet Tab.

Глава VIII. Права и задължения на потребителите.

 1. Потребителите имат право да ползват услугите на Outlet Tab при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.
 2. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите Общи условия.
 3. Потребителят следва сам да осигури необходимото му оборудване (хардуер и софтуер) за спокойно ползване на услугите на Outlet Tab.
 4. Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в Outlet Tab за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.
 5. Във връзка с ползването на предоставените от Outlet Tab услуги, потребителят е длъжен:
  - да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България
  - да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно на посочените за контакти e-mail
  - да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на Outlet Tab, както и на трети лица.
 6. С потвърждаването и съгласието с настоящите Общи условия потребителят декларира и дава изрично своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на Закон за защита на личните данни.

Глава IX. Информация

 1. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на Outlet Tab, имат право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.
 2. Ще бъде положена необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите.

Глава X. Прекратяване на Регистрацията и предоставяните услуги

 1. Потребителите по всяко време могат да прекратят регистрацията си на сайта.
 2. Регистрацията на потребител и предоставяните услуги се прекратяват автоматично при спиране на поддръжката на Outlet Tab.